Wildcats v. Shamrocks

Video https://www.smashcast.tv/SLfootball/videos/1333599

16

Wildcats

Loss

56

Shamrocks

Win

June 16, 2017 | 6:30 pm

Video

https://www.smashcast.tv/SLfootball/videos/1333599